1000 Tacker-Klammern vom Typ 53/14 Stoff Holz Feindrahtklammern superhart 14 mm

1000 Tacker-Klammern vom Typ 53//14 Stoff Holz Feindrahtklammern superhart 14 mm
1000 Tacker-Klammern vom Typ 53//14 Stoff Holz Feindrahtklammern superhart 14 mm
1000 Tacker-Klammern vom Typ 53//14 Stoff Holz Feindrahtklammern superhart 14 mm