2 Tamiya 300051100 TB Evo.IV/DF-03 Kragenrohr 4,6x4,7mm

2 Tamiya 300051100 TB Evo.IV//DF-03 Kragenrohr 4,6x4,7mm